Team & bestuur

Gerd: 
Voorzitter

Nicky: Administratie & communicatie + coach Mini D'zzz + Bestuur vzw

Sigrid: Administratie & communicatie + Ondersteuning alle teams

Britt: Penningmeester Bestuur vzw + Oudercomité

Robine:
Coach Little A's

Yana:
Hulpcoach Little A's Secretaris Bestuur vzw

Emely:
Coach B1one

Rani:
Coach B1one

Erkan:
hip hop essentials